Spravovanie údajov


Webmaxx s.r.o. (ďalej len: Poskytovateľ) riadi údaje návštevníkov a zákazníkov Stránky (ďalej len Dotknutá osoba) počas prevádzkovania www.zebra-label-printer.com webovej stránky (ďalej len Webová stránka). 

Ohľadom riadenia údajov, Poskytovateľ informuje Dotyčnú osobu o osobných údajov, ktoré sú riadené na Stránke, o zásadách a praktizovaní, ktoré sa vzťahujú s riadením osobných údajov, naďalej o možnosti a príležitosti, ako môžu uplatniť Dotyčné osoby svoje práva.

Dotyčná osoba, ktoré používa Webovú stránku, súhlasí s obsahom Informačnej príručky pre spracovanie údajov a súhlasí so spracováním údajov, ktoré sú určené nižšie.

1.Definície

a. Dotyčná osoba: identifikovatelná, alebo identifikovaná osoba - priamo, alebo nepriamo - na základe všetkých, osobných uvedených informácii;
b. Osobný údaj: súvisiaci údaj s dotknutou osobou - hlavne meno, identifikačná značka, naďalej jeden, alebo viac fizycká, fizyologická, mentálna, hospodárská, kulturická, alebo sociálna znalosť, ktorá je charekterickická na dotknutého - naďalej posudzovanie, ktoré sa vzťahuje na dotyčnú osobu;
c. Schválenie: dobrovolné a rozhodné vyjadrenie vôle dotyčného, ktoré sa zakladá na príslušných informácii a s ktorým dává jednoznačný súhlas na riadenie jeho informácii - ktoré sa vzťahujú na niektoré, alebo na všetky údaje;
d. Nesúhlas: dotyčná osoba, ak namieta riadenie svojich osobných údajov a žiada odstránenie, alebo zrušenie spravovania údajov;
e. Prevádzkovateľ údajov: tá fyzická, alebo právnická osoba, respektíve organizácia bez právnej subjektivity, tá, alebo ktorá samostatne, alebo spolu s inými stanovuje cieľ spravovania údajov, rozhodnutia prijíma a realizuje ohladom spracovania údajov (vrátane používaných zariadení), alebo nechá vykonať spracovatelom, kto je splnomocnení prostredníctvom prevádzkovateľa;
f. Spracovanie údajov: bez ohladu na používané postupy sem sa zaraduje zabránenie zneužívania všetkých operácii, ktoré sú vykonané na údajoch, takto predovšetkým zber, nahrávanie, záznam, systematizácia, uloženie, zmena, používanie, overovanie, prenos, zverejnenie, synchronizácia alebo spájanie, blokovanie, odstránenie a zrušenie, naďalej prekážanie ďalšieho zneužívania údajov, ako tvorba videa-, zvukových záznamov, fotografii, naďalej zaznamenávanie fyzických charakteristík fyzickej osoby (napr. odtlačok prstov a dlaňe, DNS vzor, snímka dúhovky); 
g. Spracovanie dát: vykonanie technických úloh, ktoré sú súvislé so spracovaním dát, nezávisle od vykonávania operácii s používanými metódami a prístrojmi, naďalej od miesta aplikácii, za predpokladu, ak technické úlohy sú vykonané na údajoch;
h. Spracovatel údajov: tá fyzická, alebo právnická osoba, respektíve organicácia bez právnej subjektivity, tá, alebo ktorá na základe uzavretej zmluvy - zaraduje sem aj zmluva, ktorá bola uzavretá na základe právných ustanovení - vykoná spracovanie údajov;
i. Zasielanie údajov: zverejnovanie údajov pre špecifikovanú tretiu osobu;
j. Zverejnenie údajov: zverejnenie údajov pre hocikoho;
k. Vymazanie údajov: odstránenie/tajnenie údajov, takým spôsobom, že ich obnovenie viac už nei je možné;
l. Blokovanie údajov: identifikačná označenie údajov pre definitívnú obmedzenie, alebo obmedzenie na určitý čas;
m. Zničenie údajov: úplné fyzické zničenie médii obsahujúce údaje;
n. Tretia osoba: taká fyzická, alebo právnická osoba, respektíve organicácia bez právnej subjektivity, ktorá nie je rovnaká s dotyčnou osobou, spracovatelom, alebo s prevádzkovetelom.  

2. Ciel spracovania údajov

Prevádzkovetel, údaje Dotyčnej osoby ukladá a riadi s cielom: iba kvôli splnenia objednávky, fakturácie, dodaním tovaru, pre dokázanie podmienok uzavretej zmluvy a v prípade, keď Dotyčná osoba prihlási na newsletter, tak kvôli poslaniu newsletter-ov. 

Ciel automaticky zaznamenávaných dát is riadenie štatistiky, technický vývoj informačného systému.

Prevádzkovetel zadané údaje nepoužíva na iné ciele, ako sú hore uvedené, respektíve nemôže ich používať. Odhalenie osobných údajov pre tretiu osobu, alebo pre orgány, je možne len s výslovným povolením Dotyčnej osoby - ak zákon nestaví inak.

V každom takom prípade, keď Prevádzkovatel má v úmysle využiť poskytnuté údaje na iné účely, ako pôvodné spracovanie dát, poskytuje informáciu Dotyčnej osoby a takto získa jej predchádzajúci súhlas, respektíve  poskytuje príležitosť na zakázanie používania.

3. Názov Prevádzkovateľa ako spravovateľ údajov

Názov firmy: WEBMAXX STÚDIÓ Kft.
Sídlo: 2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.
Telefón: +36-33-631-240; +36-20-480-8050
E-mail: info@webmaxx.hu
Daňové identifikačné číslo: 13401188-2-11
Číslo zápisu do obchodného registra: 11-09-010509
Súd registrácie: Tatabányai Törvényszék Cégbíróság

4.Doba trvania spravovania údajov

4.1. Poskytované informácie pre zasielanie newsletterov
V prípade newsletterov Poskytovatel, do vtedy riadí údaje Dotknutej osoby, ktoré poskytol pri žiadaní newsletterov, kým Dotknutá osoba neodhlásí o posielaní newsletterov, ktorý sa nachádza v newsletteroch, alebo nažiada v e-maile, alebo poštovou formou odstránenie jej údajov zo zozmanu členov. V prípade odhlásenia Poskytovetel do 5 pracovných dní má odstrániť údaje Dotknutej osoby zo systému (v e-maile, s poštovou formou, alebo s kliknutím na tlačidlo "Odhlásenie").

4.2.Technické údaje
Systém uloží zaznamenávaných údajov do 6 mesiacov - výnimka je dátum poslednej návštevy, ktorú predpisuje automaticky.
 
4.3. Hore uvedené ustanovenia neovplyvňujú splnenie zákonnej povinnosti (napr. v podnikového účtovníctva účtovných povinností), ktoré sú ustanovené v právných predpisov, naďalej riadení údajov, ktoré sa vznikú na základe ďalších príspevkov na Webovej stránke s objednávaním, alebo z podobných procesov. 

5. Úplne riadené osobné údaje

5.1. Povinné údaje počas objednania
Pre využívanie služieb na Webovej stránky, hlavne pri objednávkach, Dotyčná osoba musí zadať nasledvné údaje: 
Typ partnera
Názov firmy
Sídlo štátu
Meno kontektnej osoby
Email-ová adresa
Telefónne číslo

5.2. Newsletter
V prípade registrácie pre newsletter, Dotyčná osoba musí zadať emailovú adresu a celé meno pre Poskytovatela služieb.

5.3. Technické údaje
Údaje týkajúce sa počítača Dotknutej osoby, ktoré sa vygenurujú pri využívání služieb a ktoré Systém Poskytovetelovi automaticky registruje pri technický procesoch. Tieto údaje sú hlavne dátum a čas návštevy, IP adresa Dotknutej osoby, typ prehliadača, adresa prezretých a predtým navštívené webové stránky.
Údaje, ktoré sú zaznamenávané automaticky prostredníctvom systému, sú uložené automaticky pri prihlásení a odhlásení, bez vyhlásenia Dotyčnej osoby. Tieto údaje nie je možné kominovať s inými údajmi Dotyčnej osoby - výnimky sú prípady stanovené zákonom. Prístup k údajom má jedine len Poskytovatel služieb.

Systém poskytovatela môže zbierať údaje o aktivít Dotyčnej osoby, ktoré nevzťahujú s inými údajmi, ktoré boli získané pri objednávkach, ani s údajmi pri používaní iných webových stránok, alebo s užívaním iných služieb. 

Html kód web stránky nezávisí od Poskytovatela, môže obsahovať údaje, ktoré pochádzajú z vonkajšieho servera, alebo ohsahujú odkazy z vonkajších serverov. Poskytovatelia tých odkazov môžu zbierať údaje kvôli priamemu pripojeniu na ich server.

Nezávislú meraniu a auditáciu a návštevnosť údajov webových stránok podporujú vonkajšie servery (Googlo Analytics). O riadení nameraných údajov pre Dotyčnú osobu vedia poskytnúť informácie spracovatelia údajov. Kontaktné údaje: www.google.com/analytics/   

5.4. Cookies
Poskytovatel, respektíve príslušné vonkajšie poskytovatelia umiestňujú a čítajú späť malé informačné balíky, takzvané "cookies" na počítači Dotyčenej osoby, kvôli prispôsobeniu služieb. Keď prehliadač pošle naspäť jedného dávnejšie uloženého cookie, poskytovatel služieb cookies má k dispozícii pripojiť údaje Dotyčnej osoby, ktoré sa vyskytli pri aktuálných a aj pri dávnejších návštevách, ale len kvôli svojich obsahoch.

Väčšina prehliadačov má v panely funkciu "Pomoc", ktorý vie zabezpečiť aby Dotyčná osoba vo vlastnej prehliadači vedel:
  • zablokovať cookies, 
  • prijať nových cookies 
  • dávať pokyny pre prehliedača, aby nastavil nových cookies, alebo 
  • ako vie vypnúť ďalších cookies.

V prípade, keď Dytočná osoba nežiada, aby Google Analytics sledoval údaje s hore uvedenými spôsobmi a cielmi, treba len nainštalovať nasledovnú blokovaciu aplikáciu do prehliadača.

Webová stránka používa kódy sledovania od Google Adwords remarkering. Hlavný ciel toho je, aby sme neskôršie vedeli vyhladať návštevníkov stránky a poslať im remarkering oznámenia, cez webové stránky ktoré patria do sieti Google Display. Kód remarkering používa cookies pre označovanie návštevníkov. Používatelia Webovej strávky môžu zakázať cookies, ak vyhladajú správcu, ktorý nastavuje Google oznámenia a dodržiavajú uvedené pokyny. Potom už nebudú dostať špeciálne prispôsobené ponuky od Poskytovatela. 

7. Okruh osôb, ktoré poznajú údaje, zasielanie údajov, spracovanie údajov

Na spoznanie údajov v prvom rade je oprávnený Poskytovatel služieb a vnútorné zamestnanci Poskytovatela, avšak tieto údaje nemôžu zverejniť, sprístupniť pre tretiu osobu. 

Poskytovatel môže požiadať správcu údajov (operátor systému,dopravný podnik, účtovník) pre prevádzkovanie webovej stránky, realizovanie objednávok, prepravu, pre účtovanie. Poskytovatel nie je zodpovedný za spracovanie údajov prostredníctvom tých vonkajších dodávatelov.

Pomenovanie spracovatelov:
Názov firmy: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
Sídlo: Lieskovská cesta 13., SK-962 21 Lieskovec
E-mail: inform@gls-slovakia.sk
Činnosť: kuriérska službaű

Údaje poskytovateľa hostiteľských služieb:
Názov firmy: Webmaxx Stúdió Bt.
Sídlo: HU-2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.
E-mail: info@webmaxx.hu

Okrem hore uvedených informácii, prenášanie osobných údajov je možné výnimočne len pri prípadoch ktoré sú v súlade so zákonom, respektíve len s povolením Používatelov.

8. Práva používatelov a možnosti pre uplatnenie práva

8.1. Právo pre poskytovanie služieb
Doytočná osoba má právo žiadať od Poskytovatela informácie ktoré riadí a ktoré sa týkajú Dotyčnú osobu.

Poskytovatel slúži s informáciami na žiadanie Dotyčnej osoby, o riadených údajov, ciele riadenia údajov, právneho zásadu, trvaní a napokon o tom, že ktorí a kvôli akého ciela dostávajú jej údaje. Poskytovatel od predloženia žiadosti do 30 dní podáva žiadané informácie v písomenj forme.

Dotyčná osoba môže predkladať s akoukolvek otázkou, alebo poznámkou čo sa týka spracovania údajov k pracovníkov Poskytovatela prostredníctvom nižšie uvedenej adrese.

8.2. Dotyčná osoba môže požiadať o odstránenie, opravu, uzamknutie údajov
Dotyčná osoba kedykolvek môže požiadať o opravu nesprávne zatnamenaných údajov, alebo o odstránenie na nižšie uvedenom adrese. Poskytovatel od predloženia žiadostí do 5 pracovných dní odstrání údaje, naďalej tieto údaje už nebudú znova obnovitelný. Odstránenie nevzťahuje na spracovanie údajov ustanovené právným predpisom (napr. účtovné štandardy), tieto údaje Poskytovatel zachová do potrebnej doby.

Dotyčná osoba naďalej môže požiadať o uzamnkutie svojich údajov. Poskytovatel uzamkne osobné údaje, keď Dotyčná osoba to požiada, alebo  na základe dostupných informácii sa môže predpokladať, že odstránenie by mohlo poškodiť oprávnené záujmi Dotyčnej osoby. Takto uzamknuté osobné údaje je riaditelný výnimočne len do vtedy, do kedy ciel spravovania údajov existuje, ktorý vylúčil odstránenie osobných údajov.

O opravení, odstránení a uzamknutí údajov treba informovať Dotyčnú osobu a každú osobu, ktorej niekedy boli poskytnuté údaje s cielom spravovania dát. Oznámenie sa dá zanedbávať v prípade, keď spravovanie dát napoškodzuje oprávnené záujmy Používatela.
Keď prevádzkovatel nesplní danú opravu, odstránenie, alebo uzamknutie do 30 dní po prijatí žiadostí, tak poskytne písomnú informáciu o skutkové a právne dôvody odmietnutia žiadostí.

8.3. Dotyčná osoba môže protestovať voči riadeniu osobných údajov
Dotyčná osoba môže protestovať voči riadeniu osobných údajov. Poskytovatel služieb od predloženia žiadosti do 15 dní preskúma protest, ustanoví rozhodnutie a o rozhodnutí informuje žiadatela písomne.

Az Dotyčná osoba svoje práva môže uplatniť na dole uvedených kontaktoch:
Názov firmy: WEBMAXX STÚDIÓ Kft.
Sídlo: 2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.
Telefón: +36-33-631-240; +36-20-480-8050
E-mail: info@webmaxx.hu

9. Používanie e-mailových adries

Sprostredkovateľ venuje veľkú pozornosť zákonnosti používania spravovaných eletronických e-mailových adries, a tak tie používa len spôsobom podľa dole uvedených na odosielanie e-mailov (informačných alebo inzercujúcich).
Spravovanie e-mailových adries v prvom rade poslúži na identifikovanie Dotyčnej osoby, pre splnenie objednávky, počas používania služieb pre udržiavanie kontaktu, a tak prvotne len v takých prípadoch dojde k odoslania e-mailu.

10. Newsletter

Sprostredkovateľ umožňuje pre Dotyčnú osobu, aby sa prihlásil na informačný bulletin. Odber noviniek má direkt marketing prvky a obshuje reklamy. Sprostredkovateľ počas používania odberu noviniek spravuje údaje poskytnuté Dotyčnou osobou.

Dotyčná osoba bez obmedzenia a odvôvodnenia, kedykoľvek, bezplatne sa môže odhlásiť od odberu noviniek. To môže urobiť cez list, e-mail alebo na konci noviniek alebo s kliknutím na odkaz Odhlásenie na Webovej stránke v hornej časti menu. V tomto prípade Sprostredkovateľ každý osobný údaj – potrebné k odberu noviniek – odstráni z databázy a s ďalšími novinkami a ponukami nevyhladá Dotyčnú osobu. Na elektronickú e-mailovú adresu zadanú počas registrácie, Sprostredkovateľ posiela inzeráty a reklamy (novinky) obsahujúce listy len s výlučným súhlasom Dotyčnej osoby v prípadoch a so spôsobom stanovených v právnych predpisoch.

11. Bezpečnosť údajov

Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že sa postará o bezpečnosť údajov, ďalej vykoná tie technické opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby prijaté zaznamenané a spravované údaje boli zabezpečené, zároveň urobí všetko v záujme toho aby zabránil ich eliminovanie, neoprávnené využitie a neoprávnené vykonanie zmien. Zaväzuje sa zároveň aj an to, aby každú tretiu osobu, pre ktorú prípadne preposiela a poskytne údaje, takisto upozorní pre splnenie týchto zodpovedností.

12. Ďalšie ustanovenia

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo, aby súčasná Príručka Spravovania údajov, popri predchádzajúcom informovaní Dotyčných osôb cez Webovú stránku, modifikoval. Nasledovne po nadobudnutí účinnosti modifikácie, akceptuje Dotyčná osoba s používaním Webovej stránky, obsiahnutých v modifikovanej Príručke Spravovania údajov.

Súčasná Príručka Spravovania údajov nadobudne platnosť: 25.09.2014
Stiahnuteľná verzia súčasného dokumentu je dostupná po kliknutí na tlačidlo "Stiahnuť".